Vitaal door is aangesloten bij :

VIV Nederland , de beroepsvereniging voor vitaliteitsprofessionals (registratienummer 1907894)

RBCZ , register beroepsbeoefenaren complementaire zorg (registratienummer 505083R)

CAM coöperatie, geschillencommissie complementaire behandelvormen (registratienummer 1907894)

TRE Nederland , het Nederlandse netwerk voor TRE providers

TRE FOR All, het internationale netwerk voor TRE providers

Het aangesloten zijn bij deze organisaties, geeft u zekerheid dat mijn opleiding, nascholing en praktijkvoering voldoen aan de kwaliteitseisen van deze organisaties.  Bovendien zorgt mijn registratie bij VIV Nederland en de RBCZ er voor dat de kosten voor individuele consulten gedeeltelijk worden vergoed door de meeste aanvullende zorgverzekeringen.

Deze kwaliteitsgarantie en mogelijkheden tot vergoeding, brengen  reglementaire verplichtingen met zich mee.

Algemene voorwaarden

Vitaal Door hanteert de algemene voorwaarden voor leden van VIV Nederland

Aanvullende algemene voorwaarde: Individuele consulten kunnen tot een week vooraf kosteloos worden geannuleerd. Daarna wordt €12,50 annuleringskosten in rekening gebracht als tegemoetkoming in de huur- en administratiekosten.  Bij niet verschijnen zonder af te zeggen, wordt de volledige prijs van het consult in rekening gebracht.

Informed concent

Voor individuele consulten zal ik u vragen een zogenaamd informed concent te ondertekenen. Hiermee geeft u aan dat u goed geïnformeerd bent over de wijze van (be)handelen en dat u daarmee instemt.

Klachtenprocedure

Als u ontevreden bent over uw behandeling,  meld dit dan eerst uw klacht bij de behandelaar zelf. Lukt het niet om er gezamenlijk uit te komen,  dan kan de klacht worden ingediend bij de VIV (beroepsvereniging). Het Klachtenreglement treedt dan in werking. Indien de klacht bestemd blijkt voor de tuchtrechter, dan treedt het Reglement voor Tuchtrecht in werking.

Geschillencommissie

Leden van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschikken over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor tegemoet gekomen wordt aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.  Reglement Geschillencommissie.

Meldcode Huiselijk Geweld

Elke beroepskracht die individuele cliënten hulp, zorg, steun of een andere vorm van begeleiding biedt, heeft een wettelijk beroepsgeheim. Bij vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling is er een meldplicht en kan, indien nodig, het beroepsgeheim doorbreken worden. Vitaal door volgt hierin de basis-meldcode van de rijksoverheid, die de volgende stappen kent: 1) signalen in kaart brengen,  2) advies vragen bij Veilig Thuis,  3) gesprek met cliënt,  4) zorgvuldige afweging,  5) melding doen bij Veilig Thuis  http://www.samen-veilig.nl/ Bij het doorlopen van deze stappen wordt het beroepsgeheim zoveel mogelijk gerespecteerd. Alleen indien nodig, voor de veiligheid van betrokkenen, wordt er van afgeweken.