Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat gegevens die u mij zelf heeft verstrekt, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en verslaglegging van de consulten.

Ik werk uitsluitend met digitale dossiers, in speciaal daarvoor ontwikkelde omgeving MijnDiad. Hier zijn alle passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de gegevens te beveiligen, op een niveau dat passend is bij de vertrouwelijke aard van de gegevens, zoals versleuteling en inloggen met twee-staps-verificatie.

Naast digitale dossiers maak ik gebruik van een contactformulier op mijn website. Ook hier wordt een passend beveiligingsniveau gehanteerd.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut houd ik mij aan de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
  • Bij onverwachte uitval van mij, zal mijn waarnemer alleen toegang krijgen tot uw naam en adres en afspraakgegevens om u te informeren over de uitval en u vervangende behandeling aan te bieden.
  • Geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt tijdens intercollegiale toetsing en professionele ontwikkeling zoals bijvoorbeeld intervisie/supervisie.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, bijvoorbeeld het verstrekken van medische gegevens of rapportage van consulten voor het informeren van een andere zorgverleners bij doorverwijzingen of waarneming, dan zal ik expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGFACTUUR

Op de zorgfactuur die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘consult integrale therapie’
  • de kosten van het consult