UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat gegevens die u mij zelf heeft verstrekt, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en verslaglegging van de consulten.

Ik werk uitsluitend met digitale dossiers, in speciaal daarvoor ontwikkelde omgeving, Mijn Diad. Hier zijn alle passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de gegevens te beveiligen, op een niveau dat passend is bij de vertrouwelijke aard van de gegevens, zoals versleuteling en inloggen met twee-staps-verificatie.

Naast digitale dossiers maak ik gebruik van een contactformulier en een aanmeldformulier op mijn website. Ook hier wordt een passend beveiligingsniveau gehanteerd.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
  • Geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt tijdens intercollegiale toetsing en professionele ontwikkeling zoals bijvoorbeeld intervisie/supervisie.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, bijvoorbeeld voor het informeren van een andere zorgverleners bij doorverwijzingen of waarneming, dan zal ik u expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
  • de kosten van het consult